Mendakwahkan Tauhid, Menebarkan Sunnah

Biografi Generasi Terbaik

Para Ulama Ahlul Hadits

بسم الله الرحمن الرحيم

Biografi para ulama ahlul hadits mulai dari zaman sahabat hingga sekarang yang masyhur :

1. Khalifah ar-Rasyidin :
• 
Abu Bakr Ash-Shiddiq
• 
Umar bin Al-Khaththab
• 
Utsman bin Affan
• 
Ali bin Abi Thalib

2. Al-Abadillah :
• 
Ibnu Umar
• Ibnu Abbas
• Ibnu Az-Zubair
• Ibnu Amr
• 
Ibnu Mas’ud
• 
Aisyah binti Abubakar
• 
Ummu Salamah
• 
Zainab bint Jahsy
• 
Anas bin Malik
• 
Zaid bin Tsabit
• 
Abu Hurairah
• 
Jabir bin Abdillah
• 
Abu Sa’id Al-Khudri
• 
Mu’adz bin Jabal
• 
Abu Dzarr al-Ghifari
• Sa’ad bin Abi Waqqash 
• Abu Darda’

3. Para Tabi’in :
• 
Sa’id bin Al-Musayyab wafat 90 H
• 
Urwah bin Zubair wafat 99 H
• 
Sa’id bin Jubair wafat 95 H
• 
Ali bin Al-Husain Zainal Abidin wafat 93 H
• 
Muhammad bin Al-Hanafiyah wafat 80 H
• 
Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas’ud wafat 94 H
• 
Salim bin Abdullah bin Umar wafat 106 H
• 
Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash Shiddiq 
• 
Al-Hasan Al-Bashri wafat 110 H
• 
Muhammad bin Sirin wafat 110 H
• 
Umar bin Abdul Aziz wafat 101 H
• 
Nafi’ bin Hurmuz wafat 117 H 
• 
Muhammad bin Syihab Az-Zuhri wafat 125 H 
• 
Ikrimah wafat 105 H 
• 
Asy Sya’by wafat 104 H 
• 
Ibrahim an-Nakha’iy wafat 96 H 
• 
Aqamah wafat 62 H

4. Para Tabi’ut tabi’in :
• 
Malik bin Anas wafat 179 H
• 
Al-Auza’i wafat 157 H
• 
Sufyan bin Said Ats-Tsauri wafat 161 H
• 
Sufyan bin Uyainah wafat 193 H
• Al-Laits bin Sa’ad wafat 175 H
• 
Syu’bah ibn A-Hajjaj wafat 160 H
• 
Abu Hanifah An-Nu’man wafat 150 H

5. Atba’ Tabi’it Tabi’in : Setelah para tabi’ut tabi’in:
• 
Abdullah bin Al-Mubarak wafat 181 H
• 
Waki’ bin Al-Jarrah wafat 197 H
• 
Abdurrahman bin Mahdy wafat 198 H
• 
Yahya bin Sa’id Al-Qaththan wafat 198 H
• 
Imam Syafi’i wafat 204 H

6. Murid-Murid atba’ Tabi’it Tabi’in :
• 
Ahmad bin Hambal wafat 241 H
• 
Yahya bin Ma’in wafat 233 H
• 
Ali bin Al-Madini wafat 234 H
• 
Abu Bakar bin Abi Syaibah Wafat 235 H
• 
Ibnu Rahawaih Wafat 238 H
• 
Ibnu Qutaibah Wafat 236 H

7. Kemudian murid-muridnya seperti:
• 
Al-Bukhari wafat 256 H
• 
Muslim wafat 271 H
• 
Ibnu Majah wafat 273 H
• 
Abu Hatim wafat 277 H
• 
Abu Zur’ah wafat 264 H
• 
Abu Dawud : wafat 275 H
• 
At-Tirmidzi wafat 279
• 
An Nasa’i wafat 234 H

8. Generasi berikutnya : orang-orang generasi berikutnya yang berjalan di jalan mereka adalah:
• 
Ibnu Jarir ath Thabary wafat 310 H
• 
Ibnu Khuzaimah wafat 311 H
• 
Muhammad Ibn Sa’ad wafat 230 H
• 
Ad-Daruquthni wafat 385 H
• 
Ath-Thahawi wafat 321 H
• 
Al-Ajurri wafat 360 H
• 
Ibnu Hibban wafat 342 H
• 
Ath Thabarany wafat 360 H
• 
Al-Hakim An-Naisaburi wafat 405 H
• 
Al-Lalika’i wafat 416 H
• 
Al-Baihaqi wafat 458 H
• 
Al-Khathib Al-Baghdadi wafat 463 H
• 
Ibnu Qudamah Al Maqdisi wafat 620 H

9. Murid-Murid Mereka :
• 
Ibnu Daqiq Al-led wafat 702 H
• 
Ibnu Taimiyah wafat 728 H
• 
Al-Mizzi wafat 742 H
• 
Imam Adz-Dzahabi (wafat 748 H)
• 
Imam Ibnul-Qoyyim al-Jauziyyah (wafat 751 H)
• 
Ibnu Katsir wafat 774 H
• 
Asy-Syathibi wafat 790 H
• Ibnu Rajab wafat 795 H

10. Ulama Generasi Akhir : 
 Ash-Shan’ani wafat 1182 H
• 
Muhammad bin Abdul Wahhab wafat 1206 H
• 
Muhammad Shiddiq Hasan Khan wafat 1307 H
• 
Al-Mubarakfuri wafat 1427 H
• 
Abdurrahman As-Sa`di wafat 1367 H
• 
Ahmad Syakir wafat 1377 H
• 
Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh wafat 1389 H
• 
Muhammad Amin Asy-Syinqithi wafat 1393 H
• 
Muhammad Nashiruddin Al-Albani wafat 1420 H
• 
Abdul Aziz bin Abdillah Baz wafat 1420 H
• 
Hammad Al-Anshari wafat 1418 H
• 
Hamud At-Tuwaijiri wafat 1413 H
• 
Muhammad Al-Jami wafat 1416 H
• 
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wafat 1423 H
• 
Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i wafat 1423 H
• 
Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullah
• 
Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah
• 
Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah

Sumber: Makanatu Ahli Hadits karya Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan Wujub Irtibath bi Ulama dengan sedikit tambahan.

Para Ulama Salaf Ahlul Hadits selain yang disebutkan diatas yang masyur dizamannya antara lain :

Para Ulama sekarang yang berjalan diatas As-Sunnah yaitu:

صلى ا لله عليه وسلم

Istri- istri Nabi زوجات النبي

Putra-Putri Nabi

Cucu Nabi

Paman Nabi

صلى ا لله عليه وسلم

صلى ا لله عليه وسلم

 

Sedangkan para Tabi’ut Tabi’in dan murid muridnya serta generasi sesudahnya telah disebutkan pada biografi diatas antara lain seperti: Malik bin AnasImam Al Auza’ISufyan Ats-TsauriAbu HanifahImam Syafee’IImam HambaliImam MuslimImam BukhariImam Abu DawudImam HatimImam Zur’ahImam TirmidziImam Nasa’i. Serta generasi berikutnya.

Penutup

Demikian perjalanan hidup para ‘Ulama Ahlul Hadits dibuat Semoga dapat menambah pengetahuan kita dalam mengenal generasi terbaik ummat ini. Mereka itulah 3 (tiga) Angkatan yang dinilai oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik ummat Islam.

Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم Bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

Sebaik-baik manusia adalah generasiku ( para sahabat ) kemudian generasi berikutnya (tabi’in) kemudian generasi berikutnya ( tabiu’t tabi’in )” (Hadits Bukhari & Muslim)

Bagaimanakah dengan generasi kita saat ini ?

Sejarah singkat 25 Nabi dan Rasul ini dikaitkan dengan nash al-Quran, dan untuk lebih lengkap silahkan baca buku karya Ibnu Katsir. Berikut ini kisah singkat 25 Nabi dan Rasul :

Sumber : http://ahlulhadist.wordpress.com/

Comments on: "Biografi Generasi Terbaik" (2)

  1. alhamdulillah ketemu juga,, syukron tad 🙂
    jgn lupa silaturahmi lampu-islam.blogspot.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: